03
Sep

Neoporezive novosti od 01.09.

Prema ovom Pravilniku donesene su nove neoporezive naknade za Poduzetnike i Obrtnike. Naknade će se moći koristiti za razdoblje od 9. mj. na dalje, biti će Vam priznati trošak, ali na njih se neće plaćati porezi i doprinosi. Možete ih koristiti za sebe, kao zaposleni direktor u svom poduzeću, za sebe kao obrtnika i za svoje radnike.

KOJE SU NAM NOVE MOGUĆNOSTI?

1. Naknada za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru Radnika prema propisima nadležnog ministarstva – do 2.500,00 kn godišnje po Radniku – ova naknada je stupila na snagu, ali njena primjena počet će od stupanja na snagu posebnih propisa Ministarstva turizma (takozvani turistički vaučer ili „CRO-Kartica”).

2. Naknada za troškove redovne skrbi (vrtića) djece radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanove za skrb djece predškolskog odgoja – do visine stvarnih izdataka po radniku:

 • vjerodostojna dokumentacija je – uplatnica i/ili ugovor (može glasiti na dijete), odluka poslodavca o isplati naknade,
 • radnik je dužan poslodavcu dati izjave:
  • da nitko drugi već ne koristi pravo na naknadu, a ako koristi u kojem iznosu troška,
  • je li kod drugog i/ili bivšeg poslodavca u toj godini ostvario podmirenje troškova ili isplate naknada i u kojem iznosu i
  • u slučaju promjena iznosa troška redovne skrbi djece ili ako više ne nastaje ovaj trošak.
 • naknada se mora uplatiti na račun radnika,
 • troškom redovne skrbi ne smatraju se dodatni programi koji se posebno naplaćuju,
 • obavezno izvještavanje Poreznoj upravi putem JOPPD obrasca na dan isplate ili najkasnije do 15. dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

* Za 2019. godinu ovu naknadu moguće je radniku isplatiti za razdoblje 2019. godine do visine stvarnog troška.

3. Naknada za trošak smještaja radnika za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca temeljem vjerodostojne dokumentacije – do visine stvarnih izdataka NASTALIH BEZGOTOVINSKIM PUTEM po radniku:

Naknada se može ostvariti na tri načina:

a) – kada poslodavac ugovori smještaj s pružateljem usluge:

 • troškove smještaja podmiruje poslodavac bezgotovinskim putem za vrijeme trajanja radnog odnosa kod poslodavca,
 • obavezno izvještavanje Poreznoj upravi putem JOPPD obrasca do 15. dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec bez obzira na datum plaćanja.

* Za 2019. godinu ovu naknadu moguće je koristiti za razdoblje smještaja od 01.09.2019. u visini stvarnih izdataka.

b) – kada radnik ugovori smještaj s pružateljem usluge:

 • radnik sam nalazi smještaj i sklapa ugovor o najmu s pružateljem usluge,
 • troškove smještaja poslodavac mora isplatiti na račun radnika za vrijeme trajanja radnog odnosa kod poslodavca,
 • poslodavac sam donosi odluke o isplati naknade,
 • poslodavac je dužan u svojoj poslovnoj dokumentaciji zadržati kopije vjerodostojne dokumentacije (ugovor o najmu ili račun),
 • ugovor o najmu ili račun mora glasiti na radnika. Ukoliko ugovor o najmu glasi na više osoba, neoporezivim primitkom tog radnika smatrat će se samo onaj dio troška smještaja koji se može pripisati tom radniku,
 • trošak smještaja ne uključuje stavke koje se uobičajeno ne pripisuju tim troškovima (npr. korištenje garaže, posebno plaćeni izdaci za korištenje telefona i interneta, troškovi režija i slično),
 • radnik je obvezan poslodavca pisanom izjavom obavijestiti je li kod drugog i/ili bivšeg poslodavca za to porezno razdoblje ostvario isplate ove naknade i u kojem iznosu,
 • obavezno izvještavanje Poreznoj upravi putem JOPPD obrasca na dan isplate ili najkasnije do 15. dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

* Za 2019. godinu ovu naknadu moguće je koristiti za razdoblje smještaja od 01.09.2019. u visini stvarnih izdataka. c) – ako je mještaj organiziran kod samog poslodavca:

 • radniku se taj trošak smatra neoporezivim primitkom u stvarnom iznosu,
 • za nastali trošak poslodavac mora osigurati kao dokaz odgovarajuću vjerodostojnu dokumentaciju (ugovor o najmu ili račun koji glasi na radnika),
 • obavezno izvještavanje Poreznoj upravi putem JOPPD obrasca do 15. dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

4. Naknada za trošak prehrane radnika – PAUŠALNO do 5.000,00 kn godišnje po radniku:

 • neoporezivo se može isplatiti radniku u bilo koje vrijeme i bilo kojem iznosu do 5.000,00 kn godišnje na račun radnika,
 • radnik je obavezan obavijestiti poslodavca pisanom izjavom je li kod drugog i/ili bivšeg poslodavca za to porezno razdoblje ostvario isplate naknada i u kojem iznosu,
 • obavezno izvještavanje Poreznoj upravi putem JOPPD obrasca na dan isplate ili najkasnije do 15. dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

* Za 2019. godinu ovu naknadu moguće je radniku isplatiti u punom iznosu do 5.000,00 kn.

5. Naknada za trošak prehrane radnika za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca temeljem vjerodostojne dokumentacije – do 12.000,00 kn godišnje po radniku:

 • vjerodostojna dokumentacija je – račun o obavljenim uslugama prehrane koji mora glasiti na poslodavca i biti plaćen bezgotovinskim putem,
 • troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca,
 • trošak prehrane kao kontinuirana usluga za radnike tijekom radnih dana,
 • odnosi se na trošak prehrane nastao u ugostiteljskim objektima ili kupnjm u trgovinama,
 • radnik je obavezan poslodavca pisanom izjavom obavijestiti je li kod drugog i/ili bivšeg poslodavca za to porezno razdoblje već koristio naknadu ovog troška i u kojem iznosu,
 • ako je prehrana organizirana kod samog poslodavca, radniku se taj trošak smatra neoporezivim primitkom u stvarnom iznosu o čemu poslodavac mora osigurati odgovarajuću vjerodostojnu dokumentaciju kao dokaz,
 • obavezno izvještavanje Poreznoj upravi putem JOPPD obrasca do 15. dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

* Za 2019. godinu ovu naknadu moguće je koristiti za troškove prehrane od 01.09.2019. do najviše 12.000,00 kn.

6. Povećanje neoporezivog iznosa dnevnice za službena putovanja i rad na terenu u tuzemstvu:

 • PUNA DNEVNICA: umjesto dosadašnjih 170,00 kn iznosi 200,00 kn,
 • POLA DNEVNICE: umjesto dosadašnjih 85,00 kn iznosi 100,00 kn.

* Za 2019. godinu ovu naknadu moguće je koristiti za troškove nastale od 01.09.2019.

NAPOMENE:
* Radnik u jednom poreznom razdoblju (godini) od jednog ili više poslodavaca ne može ostvariti obje vrste primitaka po osnovi prehrane – i paušalno i temeljem računa,
* Pod pojmom „vjerodostojna dokumentacija” podrazumijevaju se – odluke poslodavca, ugovori i računi koji se povezuju s pravom radnika; vjerodostojna dokumentacija čuva se sukladno zastarnim rokovima i iskazuje u poslovnim knjigama.
* Određeni broj radnika temeljem kolektivnih ugovora, pravilnika o radu i ugovora o radu već imaju pravo na naknadu troškova smještaja i prehrane kao dogovoreni dodatak na plaću koja je uvećavala bruto plaću budući se smatrala oporezivim dohotkom. O ovome je postavljeno pitanje nadležnom Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, može li poslodavac sada navedene naknade troškova isplaćivati kao neoporezive te se ministarstvo očitovalo slijedećim odgovorom: „ ... isto nije moguće bez izmjena ugovora o radu, pravilnika o radu ili kolektivnog ugovora tj. pristanka obiju ugovorenih strana. ... svi novi neoporezivi primici mogu se isplatiti neovisno o tome što su primici iste namjene i svrhe propisani u izvorima radnog prava zatečenima na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika.

VAŽNO!
Fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost (obrtnici, OPG) za sebe osobno mogu iskoristiti pravo na nove neoporezive primitke.

IZVOR: https://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/Lists/mislenje33/Display.aspx?id=19669

* Svu spomenutu dokumentaciju izrađujemo za sve naše klijente u redovnoj mjesečnoj cijeni knjigovodstva, bez dodatnih naplata.

 

Share this post

Naša web stranica koristi kolačiće (Browser cookies). Nastavkom pregleda ove stranice slažete se sa korištenjem kolačića.
Politika privatnosti SLAŽEM SE !