30
Apr

AKTUALNO! Likvidacija d.o.o.

U praksi ne tako česta, ali zapravo često spominjana radnja je likvidacija poduzeća, a od nedavno i takozvani „prestanak društva po skraćenom postupku”. Koja je razlika između stečaja i likvidacije i što nam ovdje donosi promjena Zakona?

Likvidacija trgovačkog drštva jedan je od načina prestanka rada društva kada društvo svojom imovinom može podmiriti svoje obveze.

Razlika između STEČAJA i LIKIDACIJE je slijedeća:

 • STEČAJ je izvanparnični sudski postupak / LIKVIDACIJA nije sudski postupak nego postupak članova društva,
 • Svrha STEČAJA je namirenje vjerovnika iz imovine dužnika / svrha LIKVIDACIJE je podjela imovine društva među članovima,
 • Razlozi za pokretanje STEČAJA su insolventnost, prezaduženost, nesposobnost plaćanja obaveza / razlog za pokretanje LIKVIDACIJE je odluka članova društva,
 • Nakon provedenog postupka STEČAJA nastavak poslovanja poduzeća je moguć / nakon provedenog postupka LIKVIDACIJE nastavak poslovanja poduzeća nije moguć.

Kako izgleda postupak likvidacije?

Likvidacija je, vjerovali ili ne, zapravo jednostavniji način brisanja društva i provodi se u slučaju kada je imovina društva dovoljna da se podmire obveze društva. Član(ovi) društva kao prvi korak u postupku likvidacije donose odluku o prestanku društva u obliku javnobilježničke isprave.
Ako društvo tijekom 3 godine zaredom ne ispunjava zakonsku obvezu predaje godišnjih financijskih izvještaja niti ih dostavi u roku od 6 mjeseci nakon što mu sud priopći da će ga brisati iz sudskog registra, sudski registar će navedeno društvo izbrisati po službenoj dužnosti. Međutim, preporuka je društvima da predaju zakonski propisana godišnja izvješća kako prilikom brisanja društva po službenoj dužnosti ne bi bila kažnjena novčanim kaznama. Godišnje financijske izvještaje ne moraju predavati samo ona društva koja nisu poslovala od osnivanja i u poslovnim knjigama imaju iskazan samo temeljni kapital. U tom slučaju društva predaju u Finu Izjavu o neaktivnosti za promatranu poslovnu godinu. Ne postoji propisani obrazac navedene izjave, ali ona treba saržavati adresne i identifikacijske podatke društva i tekst u kojem se navodi da društvo nije imalo poslovnih događaja u razdoblju za koje se izjava dostavlja niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obvezama. Izjavu potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje društva.
No, vratimo se na početak, po donošenju odluke o prestanku društva odluku je potrebno prijaviti trgovačkom sudu radi izmjena podataka u sudskom registru. Nakon prijave trgovačkom sudu on donosi rješenje o otvaranju postupka likvidacije i imenuje likvidatora.
Društvima u likvidaciji uz postojeći naziv dodaje se - „u likvidaciji”, a ostali službeni podaci ostaju isti (šifra djelatnosti, OIB, MBS, žiro račun).
Od dana rješenja trgovačkog suda likvidator zastupa društvo i preuzima vođenje društva do brisanja odnosno do zatvaranja.
Dužnosti likvidatora su naplatiti eventualna potraživanja, unovčiti imovinu, podmiriti vjerovnike, podmiriti obveze prema državi, okončati poslove koji su u tijeku i predložiti diobu imovine. Likvidator za navedeno prima odgovarajuću naknadu u obliku Zakonom propisane plaće za vrijeme trajanja postupka lividacije.
Nakon primitka rješenja Trgovačkog suda likvidator poduzima slijedeće radnje:

 • dostavlja presliku rješenja Poreznoj upravi i banci u kojoj ima otvoren poslovni račun,
 • pribavlja novi žig društva s naznakom „u likvidaciji”,
 • odjavljuje radnike,
 • zove svog knjigovođu ;)
 • radi popis imovine i obveza s danom otvaranja likvidacije,
 • zaključuje poslovne knjige s danom otvaranja likvidacije,
 • predaje financijska izvješća,
 • podmiriti obveze društva,
 • naplatiti sva potraživanja,
 • unovčiti imovinu društva.

Što Vaš knjigovođa radi u postupku likvidacije Vašeg poduzeća?

Za poduzeća u postupku likvidacije također je potrebno voditi poslovne knjige, predavati mjesečna, kvartalna i/ili godišnja financijska i porezna izvješća.

Financijsko izvještavanje: Nakon upisa likvidacije u sudski registar društvo je dužno zaključiti poslovne knjige, sastaviti izvješće o stanju društva i napraviti popis imovine i obveza. Tijekom trajanja postupka likvidacije potrebno je sastavljati i dostavljati FINI godišnje financijske izvještaje za statističke i druge potrebe te za potrebe javne objave. Okončanjem postupka likvidacije likvidator sastavlja zaključna likvidacijska izvješća, podnosi izvješće o podjeli imovine i donosi odluku o usvajanju likvidacijskih izvješća.

Porezno izvještavanje: Porezni obveznik, u ovom slučaju društvo u likvidaciji, kod kojeg je pokrenut postupak likvidacije obvezan je o tome izvjestiti poreznu upravu te na njihov zahtjev dostaviti sve isprave o navedenoj promjeni. Tijekom postupka likvidacije i dalje se predaju mjesečni/tromjesečni izvještaji o porezu na dodanu vrijenost (za obveznike u sustavu PDV-a) te po završteku postupka likvidacije potrebno je predati prijavu poreza na dobit.

Zatvaranje postupka likvidacije i brisanje društva iz sudskog registra:

Prilikom zatvaranja trgovačkog društva likvidator dostavlja svim nadležnim institucijama presliku pravomoćnog rješenja Trgovačkog suda o brisanju društva iz sudskog registra. Također, važno je predati zahtjev za brisanje društva iz drugih registara kao što su npr. Zavod za mirovinsko osiguranje, Zavod za statistiku i drugi, prije predaje pečata sudu. Likvidator prijavljuje Trgovačkom sudubrisanje društva te predaje poslovnu dokumentaciju društva uz dopis sa specifikacijom – sva financijska izvješća, likvidacijsko izvješće, 2 pečata („stari” pečat društva i „novi” pečat društva „u likvidaciji”), poslovne knjige, poslovnu dokumentaciju, knjigu poslovnih udjela, knjigu odluka, rješenje Trgovačkog suda te potvrdu Porezne uprave da su podmirene sve porezne obveze i da nema duga po osnovi javnih davanja.

* Što donosi promjena Zakona od 20. travnja 2019. godine?

20. travnja 2019. donesena je promjena Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o sudskom registru (NN 40/2019) koja najavljuje brži, lakši i jeftiniji postupak osnivanja i zatvaranja trgovačkih društava (d.o.o. i j.d.o.o.).

U pravni sustav uvodi se „prestanak društva po skraćenom postupku” što će značiti da će društvo moći prestati postojati bez postupka likvidaciji ako njegovi članovi odnosno član tako odluči. U navedenom postupku biti će potrebno samo donijeti Odluku o prestanku društva, dati izjavu da društvo nema duga prema radnicima, drugim vjerovnicima te da se obvezuju podmiriti sve preostale obveze za slučaj da se naknadno pokaže da postoje i za koje će odgovarati dvije godine.

IZVORI:
Stručni časopis „Računovodstvo i porezi u praksi”,
https://plaviured.hr/
Narodne novine 40/2019

Share this post

Naša web stranica koristi kolačiće (Browser cookies). Nastavkom pregleda ove stranice slažete se sa korištenjem kolačića.
Politika privatnosti SLAŽEM SE !